3 mai 2021
  18h00 à 20h00
En ligne  
Axe.s : AV, EC
▸ Séminaire doctoral

Conférence de Jorge Nieto (Universitat de Lleida) et Eva Martín (Universitat de Lleida)

Lien Zoom

ID de réunion : 881 0767 2937

Code d’accès : 385841

La promoció del patrimoni cultural català al cinema de ficció. El cas de Barcelona

Barcelona és un centre de producció audiovisual de primera magnitud, capaç d’atreure nombrosos rodatges, i un de les principals destinacions turístiques d’Europa.

A això cal afegir que, des que la ciutat va adquirir rellevància internacional amb els jocs olímpics de 1992, va començar un procés de redefinició de la seva identitat projectada amb l’objectiu de generar una imatge específica i singularitzada respecte a altres destinacions turístiques tant d’Espanya com d’Europa.

Aquest replantejament de la imatge ha passat per la posada en valor del seu patrimoni cultural, i en particular de l’arquitectònic, i pel recurs a estratègies comunicatives que els públics consideressin no induïdes. Entre aquestes destaca el cinema de ficció.

A partir d’aquestes consideracions, aquesta ponència aborda com des del cinema de ficció s’ha representat el patrimoni cultural de la ciutat.

La ponència és resultat del treball desenvolupat en dos projectes de recerca
“Anàlisi d’emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció” (Institut de Desenvolupament Social i Territorial, INDEST (X19002), 01/01/2019-31/10/2020) i “Los espacios del cine español de ficción como factor de promoción turística del patrimonio geográfico y cultural autóctonos” (Ministeri d’Economia i Competitivitat (HAR2016-77734-P), 01/01/2017-31/12/2020).

 

La promotion du patrimoine culturel catalan dans le cinéma de fiction. Le cas Barcelone.

Barcelone est devenu un centre de production audiovisuel de premier ordre, capable d’attirer de nombreux tournages, et elle fait également partie des principales destinations touristiques en Europe.

Il faut également signaler que, lorsque la ville a atteint une reconnaissance internationale lors des Jeux Olympiques de 1992, un processus de redéfinition de son identité a été conçu afin de générer une image spécifique et singulière vis-à-vis des autres destinations touristiques en Espagne et en Europe.

Ce changement d’image a misé sur la valorisation de son patrimoine culturel, et en particulier architectural, et sur le recours à des stratégies de communication qui seraient transparentes aux yeux du public, en particulier au moyen du cinéma de fiction.

À partir de ces quelques considérations, cette communication aborde la façon dont le cinéma de fiction a représenté le patrimoine culturel de la ville.

Cette communication est le résultat du travail réalisé dans le cadre de deux projets de recherche “Anàlisi d’emplaçament del patrimoni natural i cultural català en la ficció audiovisual com a estratègia de promoció” (Institut de Desenvolupament Social i Territorial, INDEST (X19002), 01/01/2019-31/10/2020) et “Los espacios del cine español de ficción como factor de promoción turística del patrimonio geográfico y cultural autóctonos” (Ministeri d’Economia i Competitivitat (HAR2016-77734-P), 01/01/2017-31/12/2020).

 

 

Jorge Nieto Ferrando

En l’actualitat és director del departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i responsable del Grup de recerca en transformacions en els mitjans audiovisuals i les seves implicacions en el desenvolupament polític, cultural i social (https://tramaudl.org/). Les seves recerques se centren en les relacions entre el cinema i el turisme, la teoria i la crítica de cinema, els discursos audiovisuals i la història del cinema. Els seus últims llibres són La oposición al franquismo en el cine (2018) i La prensa cinematográfica en España (1910-2010) (2018), premi Ricardo Muñoz Suay de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Actuellement directeur du département de Filologia catalana i Comunicació à l’Université de Lleida et responsable du Groupe de Recherche Trama (https://tramaudl.org/). Sa recherche porte sur les relations entre cinéma et tourisme, la théorie et la critique du cinéma, les discours audio-visuels et l’histoire du cinéma. Ses publications les plus récentes sont La oposición al franquismo en el cine (2018) i La prensa cinematográfica en España (1910-2010) (2018).

 

Eva Martín Fuentes

És professora del Departament d’Administració d’Empreses, vicedegana de Relacions Institucionals i Ocupabilitat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme i membre del Grup de recerca en sobre turisme, economia social i del coneixement (TURESCO) de la Universitat de Lleida. La seva línia d’investigació se centra en l’aplicació de les tecnologies de la informació i comunicació en el turisme i el màrqueting.

Enseignante au Département d’Administració d’Empreses, vice-doyenne de Relacions Institucionals i Ocupabilitat de la Faculté de Droit, Économie et Tourisme et membre du groupe de recherche en tourisme, économie sociale et connaissance (TURESCO) à l’Université de Lleida. Ses recherches portent sur l’application des technologies de l’information et la communication dans les domaines du tourisme et marketing.

 

© 2015-2024 CRIMIC | Mentions légales | Propulsé par Suite
imgimg

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?